NAUJIENOS
Toliau
Atgal

Kviečiame nevyriausybinės organizacijos dalyvauti 2019 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurse

Kategorija:

Miestas:
Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą 2019 metų  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Projektų paraiškos priimamos  iki lapkričio 5 d. 17.00 val.
Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.
Paraiškas gali teikti įregistruotas juridinis asmuo, teikiantis paslaugas Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems neįgaliesiems ir atitinkantis visus šiuos reikalavimus:
1. pagal teisinę formą ir veiklos pobūdį:
1.1. jis yra neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
1.1.2. paraiškos pateikimo dieną veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje ne trumpiau nei vienus metus nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos ir teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų savarankiškumo ir užimtumo bei galimybių savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime didinimo);
1.2. į projekto veiklas planuoja įtraukti ne mažiau kaip 10 neįgaliųjų per mėnesį;
1.3. turi projekto buhalterį arba už buhalterinę apskaitą atsakingą asmenį (jei buhalterinės apskaitos paslaugas pareiškėjui teikia buhalterinės apskaitos paslaugas teikianti įmonė (įstaiga) arba buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo);
1.4. projekto veikloms vykdyti turi patalpas, pritaikytas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams (išskyrus Nuostatų 10.2 papunktyje nurodytas veiklas, kurioms vykdyti nebūtinos konkrečios patalpos, pvz., palydint, pavežant neįgalųjį į konsultacijas, įstaigas ir kt.), veikloms vykdyti reikalingą įrangą (kompiuterį, telefoną, internetą ir kt.).
Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.
Projektų paraiškos priimamos  iki lapkričio 5 d. 17.00 val. Paraiškos gali būti pateikiamos paštu, per pašto kurjerį ar  tiesiogiai pristatytos savivaldybės administracijai adresu  Tauragė, Respublikos g. 2, 115 kab.
Neįgaliųjų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo 2019 metų projektams įgyvendinti planuojama skirti iš valstybės biudžeto lėšų 60012 eurų. Tauragės rajono savivaldybė atrinktiems projektams įgyvendinti prisidės iš savo biudžeto ne mažiau kaip 20 procentų nuo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų.
Aktuali informacija, susijusi su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškų teikimu, atranka, šių projektų atrankos stebėsenos vykdymu, projektų finansavimu pateikta Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklalapyje www.ndt.lt  skyriuje „Projektų finansavimas“.
Nuostatai, Paraiška, Detali sąmata, Deklaracija – https://bit.ly/2CzN93s
 
 
Inesa Vaigauskienė
 
 
 
 

  • Edukacinės programos
  • Nakvynė


Politikų žodis

Rimantė Šalaševičiūtė

Rimantė Šalaševičiūtė

Egidijus Vareikis

Egidijus Vareikis

Virginija Vingrienė

Virginija Vingrienė
Mano kraštas

Partneriai